NEGOZIAZIO KOLEKTIBOA

Negoziazio-eremuak

Administrazio publikoetako funtzionarioei, estatutupekoei eta lan-kontratuko langileei eragiten dieten gai eta lan-baldintza guztiak negoziazio-mahaien bidez negoziatzen dira.

Enplegatu Publikoak Negoziatzeko Mahai Orokorrak

Enplegatu publikoen negoziazio kolektiborako, Negoziazio Mahai Orokor bat eratzen da Estatuko Administrazio Orokorraren eremuan, bai eta autonomia-erkidego eta toki-erakunde bakoitzean ere.

Funtzionarioen, estatutupeko langileen eta lan-kontratuko langileen lan-baldintza eta gai komunak negoziatzeko sortutako organo parekideak dira. Bertan daude, alde batetik, dagokion Administrazio Publikoko ordezkariak, eta, bestetik, Administrazioaren esparru bakoitzeko ordezkaritza-organoetan egindako hauteskunde sindikalen bidez enplegatu publikoen babes nahikoa lortzen duten erakunde sindikalak.

Negoziazio-mahai orokorrez gain, mahai sektorialak ere eratzen dira, berariazko lan-baldintzak edo funtzionario publikoen sektore zehatzen berezitasunak eta kopurua kontuan hartuta, hala nola osasun-eremu publikoan.
Mahai Orokorra honako hauek osatzen dute:
Administrazio Publikoaren ordezkariak
Erakunde sindikalak
hauteskunde sindikalen bidez enplegatu publikoen babes nahikoa lortzen dutenak dira
Negoziazio kolektiboa langileen eskubide bat da, gure Konstituzioaren 37. artikuluan eta lan-legerian eta Funtzio Publikoari buruzkoan finkatutakoa. Eskubide hori dela-eta, sindikatuek enplegatzaileekin adostu ditzakete ordezkatzen dituzten langileei eragiten dieten lan-baldintzak eta ordainsariak.

Osasun Arloko Mahaia

Osasun Zerbitzu bakoitzean Negoziazio Mahai Sektorial bat eratzen da. Mahai horretan, dagokion osasun-zerbitzuaren ordezkariak eta Estatuan eta autonomia-erkidegoan ordezkaritza handiena duten erakunde sindikalak daude, bai eta osasun-zerbitzuko delegatu eta langileen batzarretarako hauteskundeetan ordezkarien ehuneko 10 edo gehiago lortu dutenak ere.
Mahai horietan honako gai hauek negoziatuko dira, besteak beste:
Estatutupeko langileen ordainsariak zehaztea eta aplikatzea.
Prestakuntza-planak eta -funtsak.
Gizarte-ekintzako planak.
Estatutupeko langileak hautatzeari eta lanpostuak betetzeari buruzko gaiak, osasun-zerbitzuaren lan-eskaintza orokorra barne.
Lanaldia, lan-denbora eta atseden-erregimena arautzea.
Baimenen eta lizentzien araubidea.
Giza baliabideak antolatzeko planak.

Esparru Foroa

Estatutu Markoari buruzko 55/2003 Legeak Elkarrizketa Sozialerako Esparru Foroa sortu zuen. Foro horren helburua Osasun Sistema Nazionalaren lan-arloko elkarrizketa eta informazio-eremua eratzea da, eta osasun-sektoreko mahai sektorialen akordioen eta sektore horri eragiten dioten mahai orokorren akordioen berri eman behar zaio.

Negoziazio Eremua

Halaber, Estatutu Markoak Negoziazio Eremua sortzen du, Osasun Ministerioak eta Elkarrizketa Sozialerako Esparru Foroan ordezkatuta dauden erakunde sindikalek osatua, ministerio horrek egin ditzakeen osasun-zerbitzuetako estatutupeko langileei buruzko oinarrizko araudiaren edukiak negoziatzeko, autonomia-erkidegoen eskumenei eragiten ez dien guztian.