Pribatutasun Politika

Dokumentu honen helburua erabilera-arauak arautzea eta www.satse.es webgunearen erabiltzaileen babesa zaintzea da.
Pribatutasun Politika eta Datuen Babesa

Indarrean dagoen legedian ezarritakoa errespetatuz, SATSE ERIZAINEN SINDIKATUAK (aurrerantzean, web gunea ere) konpromisoa hartzen du beharrezko neurri teknikoak eta antolakuntzakoak hartzeko, jasotako datuen arriskuari egokitutako segurtasun-mailaren arabera.

Pribatutasun-politika honek barne hartzen dituen legeak

Pribatutasun-politika hori Interneten datu pertsonalak babesteari buruz indarrean dagoen Espainiako eta Europako araudira egokituta dago. Zehazki, arau hauek errespetatzen ditu:

 • Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016/679 (EB) Erregelamendua, 2016ko apirilaren 27koa, datu pertsonalen tratamenduari eta datu horien zirkulazio askeari dagokienez pertsona fisikoak babesteari buruzkoa (DBEO).
 • 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzkoa (DBLO).
 • 34/2002 Legea, uztailaren 11koa, Informazioaren Gizartearen eta Merkataritza Elektronikoaren Zerbitzuei buruzkoa (LSSI-CE).

Datu pertsonalen tratamenduaren arduradunaren nortasuna

SATSE ERIZAINTZA SINDIKATUAn jasotako datu pertsonalen tratamenduaren arduraduna SATSE ERIZAINTZA SINDIKATUA da, IFZ: G28584035 duena eta egungo Lan Harremanen Zuzendariordetza Nagusiaren Estatutuen Gordailu Zerbitzuan 1979ko otsailaren 2an inskribatua dagoena. Harremanetarako datuak honako hauek dira:

Helbidea: C/Cuesta de Santo Domingo, 6 28013 de Madrid
Harremanetarako telefonoa: 914547236
Harremanetarako emaila: satse@satse.es

Datu Pertsonalen Erregistroa

Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorrean eta Datuak Babesteko Lege Organikoan ezarritakoa betez, jakinarazten dizugu SATSE ERIZAINEN SINDIKATUAk bere orrialdeetan emandako formularioen bidez bildutako datu pertsonalak gure fitxategian sartu eta tratatuko direla, SATSE ERIZAINEN SINDIKATUAren eta erabiltzailearen artean ezarritako konpromisoak erraztu, arindu eta bete ahal izateko, bai eta hark betetzen dituen formularioetan ezartzen den harremana mantendu ahal izateko edo haren eskaera edo kontsulta bati erantzuteko ere.

Datu pertsonalen tratamenduari aplikatu beharreko printzipioak

Erabiltzailearen datu pertsonalen tratamenduak printzipio hauek bete beharko ditu, DBEOren 5. artikuluan eta Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoaren 4. artikuluan eta hurrengoetan jasotakoaren arabera:

 • Zilegitasunaren, leialtasunaren eta gardentasunaren printzipioa: datu pertsonalak zein helburutarako biltzen diren, helburu horiei buruzko informazio erabat gardena eskainiko zaio erabiltzaileari.
 • Helburua mugatzeko printzipioa: datu pertsonalak helburu zehatz, esplizitu eta legitimoekin bilduko dira.
 • Datuak minimizatzeko printzipioa: jasotako datu pertsonalak tratatutako helburuei dagokienez behar-beharrezkoak direnak baino ez dira izango.
 • Zehaztasun-printzipioa: datu pertsonalak zehatzak izan behar dira eta eguneratuta egon behar dute beti.
 • Kontserbazio-epea mugatzeko printzipioa: datu pertsonalak erabiltzailea identifikatu ahal izateko moduan baino ez dira gordeko, tratamenduaren helburuetarako behar den denboran.
 • Osotasunaren eta konfidentzialtasunaren printzipioa: datu pertsonalak haien segurtasuna eta konfidentzialtasuna bermatzeko moduan tratatuko dira.
 • Erantzukizun proaktiboaren printzipioa: tratamenduaren arduradunaren ardura izango da aurreko printzipioak betetzen direla ziurtatzea.

Datu pertsonalen kategoriak

SATSE ERIZAINEN SINDIKATUAN tratatzen diren datu-kategoriak identifikazio-datuak eta datu pertsonalen kategoria bereziak dira, DBEOren 9. artikuluaren zentzuan.

Datu pertsonalen kategoria berezitzat hartzen dira jatorri etnikoa edo arrazakoa, iritzi politikoak, sinesmen erlijioso edo filosofikoak, sindikatu-afiliazioa eta datu genetikoen tratamendua, pertsona fisiko bat modu unibokoan identifikatzeko datu biometrikoak, osasunari buruzko datuak edo pertsona fisiko baten bizitza sexualari edo sexu-orientazioari buruzko datuak adierazten dituztenak.

Datu pertsonalak tratatzeko lege-oinarria

SATSE Askatasun Sindikalaren Lege Organikoak eta bere Estatutuek arautzen duten erakundea da, eta langileen sindikatuari dagokionez berezkoak diren interes ekonomiko eta sozialak defendatzen eta sustatzen laguntzeko konstituzio-aginduaren mende dago.

Bere jarduera legitimoen artean sartzen dira Konstituzioaren, legearen eta Konstituzio Auzitegiaren doktrinaren arabera askatasun sindikalaren oinarrizko eskubidea osatzen duten jarduera guztiak – SATSEk afiliatuen datu pertsonalen tratamendua egiten du, bai eta Estatutuen 5., 6., 8. eta 9. artikuluetan jasotakoaren arabera haiekin harremanetan dauden beste pertsona batzuena ere.

5. artikulua.- Erizainen Sindikatuaren oinarrizko printzipioak honako hauek dira:

 1. Sindikatu erabat profesionala, independentea eta aurrerakoia da, bere afiliatuen aniztasuna eta ideiak errespetatuz, duintasun profesionala eta erizaintzako lanbidea arautzen duten arau etiko eta legalak zorrotz errespetatuz.
 2. Sindikatuak bere esku dituen neurri guztiak hartuko ditu, bere afiliatuen interes sozio-profesionalak eta laboralak eta osasun publikoaren ondasun gorena defendatzeko.
 3. Ordezkaritza-karguak hautatzea eta organo eskudunek erabakiak hartzea printzipio demokratikoen arabera eta estatutu hauen arabera egingo da.

6. artikulua.- Erizaintzako Sindikatuaren helburuak honako hauek dira:

 1. Bere afiliatuak eta Erizaintzaren interesak ordezkatzea eta defendatzea erakunde publiko edo pribatuen aurrean, oro har, edozein pertsona fisiko edo juridikoren aurrean, arreta eskatzen dioten kudeaketa edo gai profesional, laboral sozial eta ekonomikoetan, negoziazio kolektiborako, grebarako, gatazka kolektibo eta indibidualak planteatzeko eta enpresa-batzordeak, langileen batzordeak, langileen ordezkariak eta Administrazioko organoetako ordezkariak aukeratzeko hautagaitzak aurkezteko eskubidea erabiliz, indarrean dagoen araudi sindikalaren arabera.
 2. Erizaintza hobeto ezagutzearekin eta profesionalizatzearekin lotutako arazoak aztertzera eta konpontzera bideratutako edozein ekintza sustatzea, koordinatzea eta laguntzea, osasun-laguntzaren antolamendua eta prestazioak hobetzeko.
 3. Bera osatzen duten elementuekiko independentea den pertsona juridiko gisa, gaitasuna izango du bere jarduera dela-eta era guztietako egintza sozial eta juridikoak egiteko, bai eta bere burua zibilki behartzeko eta edozein motatako edo izaeratako ondasunak edozein bide edo legezko bitartekoren bidez eduki, erosi edo besterentzeko ere. Era berean, bere legezko ordezkarien bitartez, hirugarren pertsonei ahalordeak eman ahal izango dizkie, kredituak eskatu ahal izango ditu, bere ondasunen gaineko zamak edo kargak eratu ahal izango ditu, horiek askatasunez administratuz, eta bere eskubide eta interesak defendatzeko bere ustez dagozkion ekintza guztiak gauzatu ahal izango ditu.
 4. Sindikatuarentzat eta haren afiliatuentzat interesgarriak diren jarduerak eta zerbitzuak antolatzea eta sustatzea, bere kabuz edo hirugarrenekiko itun edo akordioen bidez; horretarako, profesionalekin zerbitzuak alokatu ahal izango ditu, zerbitzuak ematen dituzten sozietateetan parte hartu ahal izango du eta abar, jarduera sindikalaren funtzionamendua zainduz.

8. artikulua.- Erizainen Sindikatuko afiliatuek, estatutuetako betebeharrak egunean badituzte, honako eskubide hauek izango dituzte:

 1. Sindikatuaren zerbitzuak erabiltzea.
 2. Esposizio-aldian kudeaketa ekonomikoa berrikusteko eskubidea, sindikatuaren kontabilitate-liburuen bidez, urteko lehen hiruhilekoan eta idatzizko eskaera baten bidez. Egoitzan egingo da, eta Estatuko, autonomia-erkidegoko edo probintziako ekonomia-arloko arduradunaren aurrean, dagokionaren arabera.
 3. Sindikatuaren, haren gobernu-organoen eta aholkularitza juridikoaren aholkularitza eta defentsa, hala behar dutenean, kausa sindikatuaren eremuan eta eskumenetan kokatzen bada, Estatuko Batzorde Betearazleak ezartzen dituen baldintza orokorretan.
 4. Sindikatuaren txartela izatea.
 5. Lan egiten duten lantokietako lan-kontratuko langileen, funtzionarioen edo estatutupeko langileen ordezkarien hauteskundeetara hautagai gisa aurkeztea, sindikatuaren izenean eta dagokion organoaren aldez aurreko baimenarekin.
 6. Estatutu hauetan jasotzen diren gobernu- eta ordezkaritza-karguak eskuratzea.
 7. Sindikatuko gobernu- eta ordezkaritza-karguak aukeratzeko eskubidea, estatutu hauetan jasotakoaren arabera.
 8. Probintziako batzarretan eta lan-batzordeetan parte hartzea. Batzar horietan, ezartzen diren karguetarako aukeratu ahal izango dira.
 9. Sindikatuari idatziz kexak eta eskaerak egitea, behar bezala oinarrituta.
 10. Sindikatuak dituen instalazioak erabiltzeko eskubidea, haien funtzionamendua eta erabilera arautzen duten arau eta baldintzen arabera.
 11. Sindikatuaren informazioa jasotzeko eta programatzen diren jardueretan parte hartzeko eskubidea, estatuan, autonomia-erkidegoan eta probintzian.
 12. Sindikatuaren estatutuak eta erregelamenduak ezagutzeko eskubidea.
 13. Atal sindikalak sortzeko eskubidea, indarrean dagoen legezko araudian aurreikusitakoaren babesean. Sindikatu-atalek beren barne-funtzionamendurako araudia onartuko dute. Araudi hori estatutu honetan eta dagokion autonomiaren barne-funtzionamenduko erregelamenduan aurreikusitakoaren mende egongo da.

9. artikulua.- Erizainen Sindikatuko afiliatuen betebeharrak honako hauek dira:

 1. Estatutu honetan ezarritakoa betetzea, bai eta sindikatuko organoen akordioak eta erabakiak eta aplikatu beharreko arau orokorrak ere.
 2. Kuota sindikalak ordainduta izatea. Estatuko Batzorde Betearazleak beharrezko neurriak arautuko ditu kuota sindikalaren ordainketa betetzen ez den kasuetan.
 3. Estatutuaren eta erregelamenduaren arabera hartzen diren Sindikatuaren diziplina-jarraibideak betetzea.
 4. Sindikatuari helbide-aldaketen edo bizileku-aldaketen berri ematea, bai eta afiliazio-inprimakian jasotako datuen beste edozein aldaketaren berri ere.
 5. Sindikatuaren txartela erakustea, beharrezkoa denean.
 6. Erizaintzako Sindikatuaren interesen, helburuen edo printzipioen aurkako erakunde edo erakunde publiko edo pribaturen bateko kide ez izatea edo harekin lankidetzan ez aritzea.
 7. Erizaintzako Sindikatuaren interesen eta printzipioen aurkakoa izango da afiliatua Erizaintzako Sindikatuaren funtzio-eremuarekin bat datozen beste erakunde sindikal batzuek aurkeztutako hautagaitzetan sartzea.

Datu pertsonalen tratamenduaren helburuak

SATSE ERIZAINEN SINDIKATUAK bildu eta kudeatzen ditu datu pertsonalak, afiliatuarekin ezarritako konpromisoak erraztu, arindu eta bete ahal izateko, afiliatuak betetzen dituen inprimakietan ezartzen den harremana mantentzeko edo eskaera edo kontsulta bati erantzuteko.

Era berean, datuak SATSE ERIZAINEN SINDIKATUAK eskaintzen dituen zerbitzuei buruzko informazioa emateko erabili ahal izango dira.

Datu pertsonalak lortzen direnean, datu pertsonalak erabiliko diren tratamenduaren helburu espezifikoen berri emango zaio erabiltzaileari, hau da, bildutako informazioari emango zaion erabileraren berri.

Datu pertsonalak atxikitzeko aldiak

Datu pertsonalak sindikatuaren eta datuen titularraren arteko harremanak irauten duen bitartean tratatuko dira, eta 5 urtez blokeatuta egongo dira; ondoren, ezabatu egingo dira.

Datu pertsonalen hartzaileak

Erabiltzailearen datu pertsonalak ez dira hirugarrenekin partekatuko.

Datu pertsonalen sekretua eta segurtasuna

SATSE ERIZAINEN SINDIKATUAK beharrezko neurri teknikoak eta antolakuntzakoak hartuko ditu, jasotako datuen arriskuari egokitutako segurtasun-mailaren arabera, datu pertsonalen segurtasuna bermatzeko eta transmititutako, gordetako edo beste modu batean tratatutako datu pertsonalak ustekabean edo legez kanpo suntsitzea, galtzea edo aldatzea saihesteko, edo datu horiek baimenik gabe jakinaraztea edo eskuratzea saihesteko.

Hala ere, SATSE ERIZAINEN SINDIKATUAk ezin duenez bermatu Internet menderakaitza denik, ezta hacker edo datu pertsonaletara iruzur eginez sartzen diren beste hacker batzuen erabateko gabezia ere, tratamenduaren arduradunak konpromisoa hartzen du erabiltzaileari bidegabeko atzerapenik gabe jakinarazteko, datu pertsonalen segurtasuna urratzen denean, pertsona fisikoen eskubide eta askatasunentzat arrisku handia ekar dezakeena. DBEOren 4. artikuluan ezarritakoaren arabera, datu pertsonalen segurtasuna urratzea da transmititutako, gordetako edo beste modu batean tratatutako datu pertsonalak ustekabean edo legez kontra suntsitzea, galtzea edo aldatzea, edo datu horiek baimenik gabe jakinaraztea edo eskuratzea eragiten duen segurtasun-urraketa.

Datu pertsonalak konfidentzialtzat tratatuko ditu tratamenduaren arduradunak, eta konpromisoa hartzen du informatzeko eta bermatzeko, legezko edo kontratuko betebehar baten bidez, konfidentzialtasun hori errespetatuko dutela langileek, elkartekideek eta informazioa eskura jartzen dioten pertsona orok.

Datu pertsonalen tratamendutik eratorritako eskubideak

Erabiltzaileak DBEOn eta Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoan aitortutako eskubide hauek baliatu ahal izango ditu tratamenduaren arduradunaren aurrean:

 • Sartzeko eskubidea: Erabiltzaileak eskubidea du SATSEk bere datu pertsonalak tratatzen ari den ala ez baieztatzeko, eta, hala bada, bere datu pertsonalei eta SATSEk egin duen edo egiten duen tratamenduari buruzko informazioa lortzeko, bai eta, besteak beste, datu horien jatorriari buruz eskuragarri dagoen informazioari eta egindako edo aurreikusitako komunikazioen hartzaileei buruz ere.
 • Zuzentzeko eskubidea: Erabiltzaileak eskubidea du bere datu pertsonalak aldatzeko, baldin eta zehaztugabeak badira edo, tratamenduaren helburuak kontuan hartuta, osatugabeak badira.
 • Ezabatzeko eskubidea ("ahazteko eskubidea"): Erabiltzaileak eskubidea du, indarrean dagoen legeriak kontrakoa ezartzen ez badu, bere datu pertsonalak ezabatzeko, baldin eta datu horiek jada ez badira beharrezkoak jaso edo tratatu ziren helburuetarako; erabiltzaileak tratamenduari baimena kendu badio eta beste lege-oinarririk ez badu; erabiltzailea tratamenduaren aurka badago eta tratamenduarekin jarraitzeko beste arrazoi legitimorik ez badago; datu pertsonalak legez kontra tratatu badira; datu pertsonalak ezabatu behar badira legezko betebehar bat betetzeko; edo datu pertsonalak 14 urtetik beherako adingabe bati informazio-gizartearen zerbitzuen zuzeneko eskaintza baten bidez lortu badira.
 • Tratamendua mugatzeko eskubidea: Erabiltzaileak bere datu pertsonalen tratamendua mugatzeko eskubidea du, bere datu pertsonalen zehaztasuna aurkaratzen duenean; tratamendua legez kontrakoa denean; tratamenduaren erantzuleak datu pertsonalak behar ez dituenean, baina erabiltzaileak erreklamazioak egiteko behar duenean; eta erabiltzaileak tratamenduaren aurka egin duenean.
 • Aurka egiteko eskubidea: Erabiltzailearen eskubidea da bere datu pertsonalak ez tratatzea edo SATSEk datuak tratatzeari uztea.
 • Tratamendu automatizatuan soilik oinarritutako erabaki baten objektu ez izateko eskubidea, profilak egitea barne: Erabiltzaileak eskubidea du bere datu pertsonalen tratamendu automatizatuan soilik oinarritutako erabaki indibidualizatu baten objektu ez izateko, profilak egitea barne, indarrean dagoen legeriak kontrakoa ezartzen ez badu.

Hortaz, erabiltzaileak bere eskubideak erabili ahal izango ditu tratamenduaren arduradunari idatziz jakinarazita, helbide honetara: Santo Domigno aldapa, 6, 28013, Madril, edo helbide elektronikoa: equipo-dpd@satse.es Era berean, SATSEko Babes Ordezkariarengana jo ahal izango du, honako helbide elektroniko honetara idatziz: privacidad-dpd@satse.es.

Idazkian hau adieraziko da:

Erabiltzailearen izen-abizenak, eta NANaren kopia erantsiko da.
Eskaeraren arrazoi espezifikoak edo eskuratu nahi den informazioa.
Jakinarazpenetarako helbidea.
Data eta eskatzailearen sinadura.
Egiten duen eskaera egiaztatzen duen agiri oro.

Kontrol-agintaritzaren aurreko erreklamazioak

Erabiltzaileak uste badu bere datu pertsonalak tratatzen ari den moduan arazo bat dagoela edo indarreko araudia urratu dela, eskubidea izango du babes judizial eraginkorra izateko eta erreklamazio bat aurkezteko kontrol-agintaritza baten aurrean, bereziki, ohiko bizilekua, lantokia edo ustezko arau-haustearen lekua duen estatuan. Espainiaren kasuan, kontrol-agintaritza Datuak Babesteko Espainiako Agentzia da (https://www.aepd.es /).


 

 

Pribatutasun-politika hau onartzea eta aldatzea

Erabiltzaileak Pribatutasun Politika hau irakurri behar du. Webgunearen erabilerak ekarriko du webgunearen pribatutasun-politika ezagutzea.

SATSE ERIZAINEN SINDIKATUAK beretzat gordetzen du bere pribatutasun-politika aldatzeko eskubidea, bere irizpidearen arabera, edo Datuak Babesteko Espainiako Agentziaren lege-, jurisprudentzia- edo doktrina-aldaketa baten ondorioz. Pribatutasun-politika honen aldaketak edo eguneratzeak ez zaizkio esplizituki jakinaraziko erabiltzaileari, eta, beraz, gomendatzen zaio erabiltzaileari orri hau aldizka kontsultatzea, azken aldaketen edo eguneratzeen berri izateko.

Pribatutasun-politika hori eguneratu egin zen Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 (EB) Erregelamendura (datu pertsonalen tratamenduari eta datu horien zirkulazio askeari dagokienez pertsona fisikoak babesteari buruzkoa) eta Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikora (DBEO) egokitzeko.

 • Titular: SATSE
 • Helbidea: Cuesta de Santo Domingo nº 6, 28013 de Madrid.
 • Kontaktua: 91 559 58 50 / satse@satse.es
 • Erregistroko datuak: Erizaintzako Sindikatuak (SATSE) 1979ko otsailaren 2an gordailutu zituen estatutuak eta eratze-aktak. 1.690 zenbakiarekin inskribatu zen, eta nortasun juridikoa eta jarduteko gaitasun osoa eskuratu zituen 1979ko otsailaren 23an, 19/1977 Legearen 3.
 • CIF: G - 28584035